A szociális biztonsági rendszerek összehangolása továbbra is kulcsfontosságú az Unióban

Az Európai Parlament rövid vita után 676 szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta dr. Őry Csaba, európai néppárti képviselő legújabb jelentését a társadalombiztosítási rendszerek összehangolását szabályozó 1408/71/EGK rendelet felülvizsgálatáról.

A rendelet kulcsfontosságú szerepet játszik a munkaerő szabad áramlásával összefüggő jogok gyakorlása kapcsán, és azt hivatott biztosítani, hogy az Európai Unión belül mozgó munkavállalók a társadalombiztosítási jogosultságok tekintetében semmilyen hátrányt ne szenvedhessenek, ha egy másik uniós tagállamban kívánnak elhelyezkedni.

A vita során a képviselők politikai hovatartozástól függetlenül méltatták az uniós jogszabály kiemelkedő szerepét a jogbiztonság és a szociális biztonsági rendszerekhez való hozzáférés szempontjából. Az uniós rendelet felülvizsgálatának a célja az volt, hogy a nemzeti jogszabályokban az utóbbi időben bekövetkezett
változásokat beemeljék a rendelet normaszövegébe, és így ki lehessen zárni azt, hogy az uniós jogszabály értelmezése kapcsán bármilyen nehézség merüljön fel.

Jóllehet az Európai Unió nem rendelkezik közvetlen hatáskörrel a tagállamok társadalombiztosítási rendszereinek kialakítását illetően, az alapszerződés 137. cikkében foglaltak értelmében felelősség terheli a munkavállalók szociális biztonsága és szociális védelme szavatolása területén, illetve a szociális védelmi
rendszerek modernizálását illetően. Az Unió feladata itt elsősorban az, hogy biztosítsa a társadalombiztosítási rendszerek átjárhatóságát, a minimális jogok gyakorlását és azt, hogy az Unió polgárai minden hátrányos megkülönböztetéstől mentesen gyakorolhassák munkavállalással összefüggő, illetve szociális jogaikat az EU egész területén.